PETUGAS SHALAT JUMAT, 18 MUHARRAM 1443 H / 27 AGUSTUS 2021

Petugas Shalat Jumat, 18 Muharram 1443 H / 27 Agustus 2021
Imam : Ust. H.Sufyan Muttaqin,SQ.,MA
Bilal : Ust. M.Rasyid Ridho,S.Kom
Khatib : Ust. Buya H.Syukri Ilyas,S.Ag.,MA